1. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN

                                                                              

                                      Bà H Xuân                                               Ông Phan Văn Thân             

                         Chủ tịch HĐND huyện                                      Phó Chủ tịch HĐND huyện

2. ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

3. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

                                            

       Ông Trần Thái Lập                                   Ông Nguyễn Tiến Kiều

         Trưởng Ban                                          Phó Trưởng Ban 

 

4. BAN PHÁP CHẾ

                                                                                                                     

       Ông Nguyễn Hữu Phố                                  Ông Lưu Thái Hưng

              Trưởng Ban                                              Phó Trưởng Ban