• :
  • :
Thông báo thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Ngày đăng: 01/07/2024 | 08:47 | Lượt xem: 58
Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024;Căn cứ Thông báo số 115/TB-UBND ngày 22/5/2024 của UBND huyện Đắk Mil về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024;Xét Báo cáo số 53/BC-BKTP ...
Đọc thêm