1. Văn phòng HĐND&UBND huyện

                                               

      Trần Xuân Hà                                   Nguyễn Văn Chiến
       Chánh Văn phòng                             Phó Chánh Văn phòng

                                                                                                 

2. Phòng Nội vụ

                                                                     

                                     Nguyễn Thành Nam                                              Vũ Đại Phong                       

                                          Trưởng phòng                                                    Phó Trưởng phòng                         3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

                                     

Cao Đức Nguyên                                  Nguyễn Bá Chín

   Trưởng phòng                                   Phó Trưởng phòng

  4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

                                                                  

        Phan Thị Thanh Nga                              Trần Quang Vui

            Trưởng phòng                                 Phó Trưởng phòng

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

                                                  

Nguyễn Văn Tuấn                     Vũ Thanh Phương

 Phó Trưởng phòng                     Phó Trưởng phòng

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

     

 

 

                     

 Hồ Hải Kiều                                            Trần Đức Văn

    Trưởng phòng                                        Phó Trưởng phòng

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

                            

   Hoàng Xuân Vĩnh                     Nguyễn Thị Phương 

  Trưởng phòng                           Phó Trưởng phòng

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lường Xuân Thành

Trưởng phòng

                        

    Nguyễn Thị Đào                          Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó Trưởng phòng                         Phó Trưởng phòng

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

        

 

 

                                                                                      

Bùi Đức Thọ                                        Trần Đình Ninh

    Phó Trưởng phòng                             Phó Trưởng phòng

10. Phòng Y tế 

                         

Nguyễn Kim Sen                              Nguyễn Thị Lan

    Trưởng phòng                               Phó Trưởng phòng

11. Phòng Tư pháp

Nguyễn Đình Tân

Trưởng phòng

12. Phòng Dân tộc

                  

 

 

             

                   Trần Văn Phương                   

Trưởng phòng

13. Thanh tra huyện

 

 

 

Nguyễn Công Mạnh

Chánh Thanh tra