I. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

          1. Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát của HĐND&UBND huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          2.1. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao;

          2.2. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy Nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp; HĐND&UBND cấp xã để thực hiện chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện;

          2.3. Sắp xếp chương trình làm việc của Thường trực HĐND&UBND huyện. Đồng thời tham gia làm việc cùng Thường trực HĐND&UBND huyện với các ngành, các cấp. Thông báo kết luận chương trình làm việc của UBND huyện đến các ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện;

          2.4. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện;

          2.5. Tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương theo định kỳ và đột xuất, làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện;

          2.6. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động đối ngoại tại địa phương gồm: thống nhất quản lý các đoàn ra, đoàn vào; tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với UBND huyện; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại, kế hoạch tổng thể về hoạt động đối ngoại của huyện đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của huyện;

           2.7. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia thuộc địa bàn huyện quản lý;

           2.8. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, đồng thời chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức;

          2.9. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân;

          2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thường trực HĐND& UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

          3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

         3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

         3.2. Biên chế của Văn phòng HĐND&UBND được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 04 người, trong đó có 01 Chánh Văn phòng và từ 01 đến 03 Phó chánh Văn phòng.

         II. Phòng Nội vụ.

        1. Chức năng:

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức; vị trí việc làm; biên chế và tiền lương các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thanh niên; thi đua khen thưởng.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          2.1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

          2.2. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

          2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

          2.4. Về tổ chức, bộ máy:

         - Tham mưu giúp UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh;

           - Tham mưu giúp UBND huyện ban hành quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

           - Xây dựng Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp thuộc UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp;

           - Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành huyện theo quy định của pháp luật.

           2.5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

           - Tham mưu giúp UBND huyện xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định;

           - Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

           - Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

           - Giúp UBND huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

           2.6. Về công tác xây dựng chính quyền:

          - Giúp UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của UBND huyện và hướng dẫn của cấp trên;

          - Thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND các xã, thị trấn; giúp UBND huyện trình UBND tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

          - Tham mưu, giúp UBND huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn huyện để trình HĐND huyện thông qua trước khi trình cấp trên xem xét quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

         - Giúp UBND huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định;

          2.7. Giúp UBND huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          2.8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

         - Tham mưu giúp UBND huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

         - Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn theo phân cấp.

         2.9. Về Cải cách hành chính:

         - Giúp UBND huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

         - Tham mưu, giúp UBND huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

         - Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND huyện và UBND tỉnh theo quy định.

          2.10. Giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn huyện.

          2.11. Về công tác Văn thư - Lưu trữ:

          - Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

          - Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Lưu trữ huyện.

           2.12. Về công tác tôn giáo:

          - Giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn huyện;

         - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

          2.13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

          - Tham mưu, đề xuất với UBND huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện;

          - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          2.14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

          2.15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn huyện.

          2.16. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

          2.17. Giúp UBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh.

          2.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện.

         3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

         3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đăk Mil  để giao dịch.

3.2. Biên chế của phòng Nội vụ được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng.        

         III. Phòng Tài chính – Kế hoạch.

         1. Chức năng:

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          2.1. Công tác Tài chính Ngân sách Nhà nước:

         - Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

         - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

        - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

        - Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách xã, thị trấn, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đó được quyết định.

        - Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền xã, thị trấn; tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

        - Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

        - Thẩm tra quyết toán ngân sách các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định, quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã, lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện báo cáo UBND huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

        - Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

        - Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị  sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

        - Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

        - Quản lý giá theo quy định của UBND cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

        - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, chuyên môn nghiệp vụ được giao.

         - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với UBND huyện và Sở Tài chính.

        - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

        - Quản lý về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

       2.2. Công tác Kế hoạch và Đầu tư:

       - Trình UBND huyện ban hành Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của huyện; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn huyện;

       - Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn;

       - Trình UBND huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thầm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện;

       - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Kế hoạch và Đầu tư cấp xã.

        - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

        - Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

        - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát  triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;

        - Định kỳ tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

         - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND  huyện và theo quy định của pháp luật.

        3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

        3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đăk Mil để giao dịch.

        3.2. Biên chế của phòng Tài chính – Kế hoạch được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 04 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 03 Phó trưởng  phòng

         IV. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

         1. Chức năng:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm chất lượng giáo dục; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn; việc thực hiện quy chế thi cử, xét lên lớp, cấp bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         2.1. Trình UBND huyện Đắk Mil:

         - Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện;

         - Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện;

         - Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông;

         - Phối hợp với các đơn vị có liên quan dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

          2.2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

          2.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          2.4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

          2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

          2.6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

          2.7. Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

          2.8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tỉnh;

          2.9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

          2.10. Quản lý biên chế, thực hiện điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

          2.11. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông.

          2.12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

          3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

          3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

          3.2. Biên chế của phòng Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 04 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 03 Phó trưởng phòng.

           V. Phòng Văn hóa và Thông tin.

           1. Chức năng:

           Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; Internet; phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; thông tin cơ sở, đối ngoại; hạ tầng thông tin;

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          2.1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; phát triển thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

          2.2. Trình UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện.

          2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá thể dục thể thao và du lịch, về lĩnh vực thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

           2.4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phòng trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hóa; bon, bản văn hóa; làng văn hoá, khu phố văn hoá; xã, phường, thị trấn văn hóa; đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

           2.5. Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND huyện.

           2.6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn.

           2.7. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

           2.8. Giúp UBND huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

           2.9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

           2.10. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

           2.11. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn.

           2.12. Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

           2.13. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

           2.14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

           2.15. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông với UBND huyện, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

           2.16. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của UBND huyện.

           2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

          3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

          3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

          3.2. Biên chế của phòng Văn hóa và Thông tin được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng.

         VI. Phòng Y tế.

        1. Chức năng:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bao gồm: y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dược; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

        2.1. Trình Ủy ban ban nhân dân huyện:

        - Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện;

        - Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

         2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

         2.3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định và cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

         2.4. Thực hiện kiểm tra, thanh tra và tham mưu UBND huyện xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          2.5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn huyện và xử lý các vi phạm pháp luật về y, dược trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          2.6. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định.

          2.7. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

         2.8. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban ban nhân dân huyện.

         2.9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

         2.10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

         3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

         3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

         3.2. Biên chế của phòng Y tế được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng.

        VII. Phòng Tài nguyên và Môi trường.

         1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản; môi trường, biến đổi khí hậu.

         2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         2.1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND huyện ban hành; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

         2.2. Tham mưu giúp UBND huyện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

         2.3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

         2.4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở các xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của huyện.

         2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn xác định giá các loại đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình cơ quan có thẩm quyền quyết định làm cơ sở thực hiện công tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

          2.6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

          2.7. Giúp UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật;

          2.8. Giúp UBND huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật;

          2.9. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

         2.10. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

         2.11. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND huyện.

         2.12. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

         2.13. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường, các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

         2.14. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

         2.15. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường các xã, thị trấn.

         2.16. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

         2.17. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

         2.18. Quản lý thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

         2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

         3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

         3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

         3.2. Biên chế của phòng Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng.

         VIII. Phòng Tư pháp.

         1. Chức năng:

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          2.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực tư pháp.

           2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

           2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

           2.4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

           2.5. Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

           2.6. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

           2.7. Giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

           2.8. Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Ủy ban nhân dân cấp xã.

           2.9. Tổ chức rà soát, đánh giá triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

           2.10. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

          - Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

         - Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ, biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

        - Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện;

        - Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

        - Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

        - Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

        2.11. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

        2.12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

        2.13. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

       - Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;

       - Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

        - Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

        - Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

        2.14. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

        2.15. Về chứng thực:

         - Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

         - Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

         2.16. Về bồi thường nhà nước:

        - Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

        - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giải quyết bồi thường;

        - Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

        - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

          2.17. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

          2.18. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

          - Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

          - Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

          - Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

         2.19. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

          2.20. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

          2.21. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

          2.22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp.

         2.23. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

         2.24. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

         2.25. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

         2.26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

         3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

         3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

         3.2. Biên chế của phòng Tư pháp được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng.

         IX. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

         1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển kinh tế hộ, phát triển nông thôn; kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

        2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

        2.1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

        2.2. Trình UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

        2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn huyện.

        2.4. Giúp UBND huyện hướng dẫn chuyên ngành đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.

        2.5. Tổ chức thực hiện công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông - lâm - ngư - nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

        2.6. Tổ chức bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn huyện.

        2.7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

        2.8. Làm đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.

        2.9. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

        2.10. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện; Giúp UBND huyện xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực này.

        2.11. Tổ chức thực hiện công tác và hướng dẫn chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và thương mại, khoa học và công nghệ.

        2.12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản; tham mưu cho UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, các vấn đề về dân tộc theo quy định của pháp luật.

         2.13. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

          2.14. Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện; công tác định canh, định cư và kinh tế mới đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

          2.15. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật.

         16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, các vấn đề về dân tộc theo quy định của UBND huyện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh.

         17. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

         18. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

         19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

         3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

         3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

         3.2. Biên chế của phòng Nông nghiệp và PTNT được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 04 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 03 Phó trưởng phòng.

         X. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

         1 . Chức năng:

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

         2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         2.1. Về lĩnh vực công thương (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại):

         - Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương;

        - Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện;

         - Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật;

         - Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về lĩnh vực công thương;

         - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công thương cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn;

         - Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng;

         - Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương;

         - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

          2.2. Về lĩnh vực xây dựng (xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật):

         - Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện;

         - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

        - Giúp và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

        - Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

        - Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

        - Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

        - Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị để UBND huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc UBND huyện phê duyệt theo phân cấp.

        - Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp;

        - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện;

        - Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện;

        - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý xây dựng cho cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

       - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, báo cáo UBND huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

        2.3. Về lĩnh vực giao thông vận tải.

        - Trình Ủy ban nhân dân huyện:

       + Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển giao thông vận tải trên địa bàn huyện;

        + Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

        + Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

        + Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại đường các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

        - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

        - Tổ chức kiểm tra và kiến nghị các biện pháp quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao  thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý;

       - Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

       - Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

        2.4. Về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

        - Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương;

       - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban nhân dân huyện;

       - Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về Khoa học và Công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ;

       - Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện;

       - Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ;

       - Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

       - Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

       2.5. Lĩnh vực khác.

       - Thực hiện quản lý trực tiếp đội quản lý đô thị theo phân cấp, ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND huyện.

      3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

      3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

      3.2. Biên chế của phòng Kinh tế và Hạ tầng được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 04 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 03 Phó trưởng phòng.

     XI. Thanh tra huyện.

     1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

      2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

      2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

       2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

       2.4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

       2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

       2.6. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

       2.7. Về Thanh tra.

      - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn, của cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;

      - Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của UBND xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thuộc UBNDhuyện;

      - Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao;

      - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch UBND huyện.

     2.8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

     - Hướng dẫn UBND xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

     - Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND huyện;

     - Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao;

    - Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

     - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND huyện.

     2.9. Về phòng, chống tham nhũng.

    - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện;

    - Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;

    - Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

    - Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

      2.10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

      2.11. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND huyện, Thanh tra tỉnh.

      2.12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

      2.13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

      2.14. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

      3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

      3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

      3.2. Biên chế của Thanh tra huyện được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 03 người, trong đó có 01 Chánh thanh tra và từ 01 đến 02 Phó chánh tranh tra.

      XII. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

     1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; xóa đói giảm nghèo; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

     2.1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn làm cơ sở định hướng phát triển, giúp cho UBND huyện trong công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; xóa đói giảm nghèo; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới đạt hiệu quả trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

       2.2. Quản lý theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện;

       2.3. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và chính sách xã hội khác;

       2.4. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật;

       2.5. Tổ chức thực hiện và quản lý đối với Trung tâm dạy nghề theo ý kiến của UBND huyện và cấp trên theo quy định.

       2.6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

       2.7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

       2.8 Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

       2.9. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

      2.10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

      3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

      3.1. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

      3.2. Biên chế của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng.

      XIII. Phòng Dân tộc.

      1. Chức năng:

      Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

      2. Nhiệm vụ:

      2.1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện:

      - Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

         - Dự  thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc trên địa bàn.

         2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

         2.3. Thường trực giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

         2.4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của cấp trên; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

         2.5. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

         2.6. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Ban Dân tộc tỉnh.

         2.7. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức của người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

        2.8. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND huyện.

        2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

        - Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn trình UBND huyện hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chính sách về dân tộc;

        - Phối hợp với các ngành hữu quan thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ;

        - Theo dõi biến động về tình hình đời sống, sinh hoạt văn hóa, tinh thần trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

        - Đề xuất các giải pháp nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đảm bảo góp phần xoá đói, giảm nghèo;

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND huyện.

       3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

       3.1 Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước Đắk Mil để giao dịch.

       3.2. Biên chế của phòng Dân tộc được thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND huyện; số lượng cán bộ lãnh đạo không quá 03 người, trong đó có 01 Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng.