• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 20 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội UBND cấp huyện (phòng nội vụ) Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội y ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đổi tên hội Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục hội tự giải thể Phòng Nội vụ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức - Biên chế Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng Đã có hiệu lực
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực