• :
  • :

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Nội vụ
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết Trực tiếp Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính. Dịch vụ bưu chính Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng Nội vụ
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11 Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11 Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  • Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ - Đơn vị trình khen thưởng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ.

  • Bước 2. Xử lý hồ sơ - Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp huyện, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết ðịnh khen thýởng. - Các trường hợp không được khen thưởng, Phòng Nội vụ thông báo đến các cơ quan trình khen thưởng được biết.

  • Bước 3. Trả kết quả - Sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng và đề nghị đơn vị trình khen thưởng liên hệ phòng Nội vụ để nhận hiện vật và tiền khen thưởng. - Phòng Nội vụ chuẩn bị hiện vật và tiền khen thưởng để cấp phát cho đơn vị trình khen thưởng.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp trình khen thưởng
Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các các nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen.
Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực
Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua
Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng