• :
  • :

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Nội vụ
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết Trực tiếp Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính. Dịch vụ bưu chính Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11 Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11 Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  • Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ - Đơn vị trình khen thưởng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ.

  • Bước 2. Xử lý hồ sơ - Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp huyện, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. - Các trường hợp không được khen thưởng, Phòng Nội vụ thông báo đến các cơ quan trình khen thưởng được biết.

  • Bước 3. Trả kết quả - Sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo kết quả khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng và đề nghị đơn vị trình khen thưởng liên hệ phòng Nội vụ để nhận hiện vật và tiền khen thưởng. - Phòng Nội vụ chuẩn bị hiện vật và tiền khen thưởng để cấp phát cho đơn vị trình khen thưởng.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Biên bản xét khen thưởng.
Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng