• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu chính công ích và dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3, 4

Huyện Đắk Mil tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu chính công ích và dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3, 4 05/08/2021 Để đáp ứng yêu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, đồng thời bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ngày 05/8/2021, UBND huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1956/UBND-VP về việc tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu chính công ích và dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thông qua Công văn, UBND huyện đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi chung là Bộ phận Một cửa) và cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (đối với các thủ tục hành chính không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa) tạm dừng hình thức tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính đối với các địa phương áp dụng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thực hiện qua hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh: (dichvucong.daknong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) đối với các thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua Bưu chính công ích. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết có kết quả, yêu cầu Bộ phận tiếp nhận liên hệ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu chính công ích, trừ trường hợp các kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định phải trả trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thì liên hệ thời gian trả và phải thực hiện bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngoại giao, công vụ và các thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến đời sống an sinh, an ninh trật tự xã hội (khai tử, chữa bệnh, ngân hàng, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm,...) các đơn vị căn cứ tình hình bố trí cán bộ, công chức trực tiếp để tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp theo quy định công dân, doanh nghiệp không thể thực hiện qua hình thức trực tuyến, Bưu chính công ích. Chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua Bưu chính công ích bằng hình thức phù hợp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định; bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ thường xuyên cập nhật hệ thống, phối hợp các đơn vị Bưu chính công ích để tiếp nhận hồ sơ, xử lý, trả kết quả bảo đảm đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc Bưu chính công ích để thực hiện thủ tục hành chính./.

 

Đào Thị Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng


Nguồn:dakmil.daknong.gov.vn Copy link