• :
  • :

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trường hợp giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp. + Sở Tài nguyên và Môi trường: Trường hợp giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. - Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời hạn giải quyết 10 ngày (không kể thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện), kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trong đó: • UBND cấp huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 ngày; • Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai: 02 ngày; • Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 06 ngày; • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trường hợp giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp. + Sở Tài nguyên và Môi trường: Trường hợp giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. - Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp có thẩm quyền đính chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật đất đai năm 2013 thông qua ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; - Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:

- Hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

- - Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với trường hợp đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thì thực hiện theo địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn hoặc địa chỉ trực tuyến đã được Bộ, ngành triển khai dịch vụ công trực tuyến

b) Đối với cơ quan nhà nước:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư; Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp bổ sung theo quy định; Hồ sơ không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn người nộp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 2: Hồ sơ được chuyển đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp nội dung hồ sơ có sai sót, không đủ điều kiện giải quyết thì thời gian tối đa 03 ngày Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai làm văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Hồ sơ lập đầy đủ, đúng quy định thì giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; Ghi nội dung đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, gửi Giấy chứng nhận đã cấp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ký đính chính đối với giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai để trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký đính chính đối với giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện  hoặcVăn phòng Đăng ký đất đai chuyển kết quả cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Bước 5: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không