• :
  • :
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Góp ý dự thảo VB quy phạm pháp luật.
Ngày bắt đầu: 12/09/2023 Ngày hết hạn: 01/10/2023
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Lấy ý kiến bc tháng
Ngày bắt đầu: 01/11/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý