• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025

Nhằm giúp người có uy tín nắm bắt, hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của  Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; động viên và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày 06/9/2022, UBND huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch 196/KH-UBND về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025.

Theo Kế hoạch, đối tượng được triển khai là người có uy tín được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông công nhận theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các Quyết định phê duyệt danh sách người có  uy tín được đưa ra, thay thế, bổ sung hàng năm; trường hợp người có uy tín thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ với cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách mức hỗ trợ cao nhất. Nội dung thực hiện bao gồm việc cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, biểu dương, khen thưởng, đón tiếp các đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc.

Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương và yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả thực hiện chính sách theo quy định hiện hành đối với người có uy tín; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng theo quan điểm, chủ  trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lê Hữu Phương, Chuyên viên Văn phòng