• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

Ngày 23/8/2022 UBND huyện Đắk Mil đã tham mưu Huyện uỷ ban hành Báo cáo số 223-BC/HU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW).

  Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, hoạt động khoa học công nghệ từng bước được quan tâm đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thay đổi quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn huyện đã dần được ổn định, củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu; huyện đã và từng bước xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển KH&CN theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các ứng dụng KH&CN được đưa vào thực tiễn ở địa phương đã tạo nên bước phát triển cho các ngành (đặc biệt là ngành nông nghiệp và chế biến nông sản) về năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo vị thế cạnh tranh cho các ngành của địa phương và các vùng lân cận, tạo dựng thương hiệu, chất lượng, uy tín đối với một số sản phẩm chủ lực của huyện như: Bơ, sầu riêng, xoài, cà phê, các sản phẩm mỹ nghệ,…

Hình ảnh: Triển khai nhân rộng mô hình ứng dụng KH&CN giai đoạn 2021-2022: Dự án lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tại xã Đức Mạnh.

Bên cạnh những mặt đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức: Việc ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu KH&CN còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Công tác xã hội hóa trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng phát triển KH&CN chưa được nhiều; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực KH&CN còn rất ít; trình độ KH&CN huyện còn hạn chế; chưa có phòng thí nghiệm, chủ yếu thử nghiệm các mô hình; năng lực tiếp thu KH&CN để ứng dụng vào sản xuất, đời sống của nhân dân còn nhiều hạn chế; chưa có biên chế chuyên trách về KH&CN.

Trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, để đẩy mạnh phát triển phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong thời gian tới, UBND huyện đã tham mưu Huyện uỷ đưa ra một số giải pháp, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới như: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KH&CN; tập trung triển khai nghiên cứu, phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm có khả năng ứng dụng cao, có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, gắn với nhiệm vụ phát triển KH&CN với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tại địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các chương trình, đề án, dự  án trong các kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp và đầu tư phát triển KH&CN đã  được phê duyệt; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách ưu đãi về nguồn vốn, đất đai, cơ sở hạ tầng để đầu tư, nghiên cứu phát triển KH&CN, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Đơn giản hóa quy trình và thủ tục, giảm thiểu thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục hành chính thương mại, dịch vụ, du lịch./.

 

                                                                    Ngô Thị Hương, Phòng KT&HT