• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, ngày 13/11/2023, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil đã tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự Kỳ họp có Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương, Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII và Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Hình ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Đắk Mil đã thảo luận về các Tờ trình của UBND huyện gồm (1) Bổ sung danh mục các dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2024; (2) Phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; (3) Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; (4) Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023; (5) Giao nhiệm vụ và dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (nguồn ngân sách huyện đối ứng) cho các đơn vị, phòng, ban và UBND các xã trên địa bàn huyện Đắk Mil; (6) Phương án phân bổ chi tiết vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện.

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Kỳ họp đã thông qua 06 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2024; Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phê duyệt danh mục các dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết phê duyệt giao nhiệm vụ và dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (nguồn ngân sách huyện đối ứng) cho các đơn vị, phòng, ban và UBND các xã trên địa bàn huyện Đắk Mil; Nghị quyết thông qua phương án phân bổ chi tiết vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

       Phát biểu bế mạc Kỳ họp, bà H’ Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện, các ngành, các cấp cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND. Các vị đại biểu HĐND tăng cường làm tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nêu cao vai trò gương mẫu cùng với đồng bào các dân tộc huyện nhà, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND đã đề ra./.

Ngô Hương – Chuyên viên VP