• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 20/6/2024, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí H' Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị .

Tham dự phiên họp có đồng chí, Phan Văn Thân, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 18-19/7/2024 Tại Hội trường B - Trung tâm Văn hoá huyện Đắk Mil.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí H' Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị .

 

Xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và phương án phân bổ kết dư ngân sách năm 2023; Báo cáo phương án sử dụng nguồn kinh phí tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2023; Báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo  cáo  công  tác  Thi  hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Thông báo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024, HĐND huyện khóa XII (nếu có); Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện.

Xem xét các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và phân bổ kết dư ngân sách năm 2023; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Mil; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; Tờ  trình  và  Dự  thảo  Nghị  quyết  điều  chỉnh giao  dự toán  (vốn  sự nghiệp) để thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2024; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 và năm 2025 trên địa bàn huyện Đắk Mil; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát HĐND huyện năm 2025.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các Ban của HĐND, các cơ quan, đơn vị đề xuất, thống nhất nội dung chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí H' Xuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trên cơ sở nội dung và thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết (Báo cáo thống nhất lấy số liệu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024); Các Ban HĐND huyện xây dựng báo cáo của Ban và thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện làm đầu mối đôn đốc việc chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo thời gian theo quy định./.

Bích Phương – Chuyên viên VP