• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 115/TB-UBND ngày 22/5/2024 của UBND huyện Đắk Mil về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024;

Xét Báo cáo số 53/BC-BKTP ngày 25/6/2024 của Ban kiểm tra Phiếu dự tuyển công chức cấp xã năm 2024 về việc kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024;

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo đến thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, cụ thể như sau:

(chi tiết tại file đính kèm)