• :
  • :

Thông báo về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh của HTX, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thời hạn giải quyết 2 ngày
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc văn phòng UBND huyện.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; - Nghị định số: 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã; - Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; - Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; - Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam; - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; - Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã; - Thông tư số: 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã; - Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021; - Nghị Quyết số: 03/2020/NQ-HĐND 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông quy định về mức thu, quản lý phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. - Nghị Quyết số: 31/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về sửa đổi một số điều của các Nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. - Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã

Giờ hành chính

Như quy định tại mục 5.2

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Mẫu số 01 (theo TT 01/2018/TT-VPCP)

B3

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

3 giờ

Mẫu số 05

Mẫu số 06 (theo TT 01/2018/TT-VPCP)

B4

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn

- Thẩm định về pháp lý

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển các bước tiếp theo.

Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho HTX để xem xét lại

Đào Thị Hồng Hà – Chuyên viên phụ trách ĐKKD

02 ngày

Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 05   (theo TT 01/2018/TT-VPCP)

 

B5

Chuẩn bị hồ sơ trình duyệt

- In giấy xác nhận tạm ngừng

Đào Thị Hồng Hà – Chuyên viên phụ trách ĐKKD

2 giờ

 

B6

Ký duyệt

Nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu thì ký duyệt.

Hồ sơ không đạt yêu cầu thì chuyển lại bước 4

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Mẫu số 05   (theo TT 01/2018/TT-VPCP), dự thảo Giấy chứng nhận ĐKKD

B7

Đóng dấu, giao giấy chứng nhận cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa.

Văn thư Phòng TCKH

1 giờ

Giấy chứng nhận ĐKKD; Mẫu số 05,06 (theo TT 01/2018/TT-VPCP),

B8

Thống kê và theo dõi kết quả thực hiện TTHC trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận ĐKKD HTX.

Đào Thị Hồng Hà – Chuyên viên phụ trách ĐKKD

Hàng tháng

Mẫu số 05,06 (theo TT 01/2

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
1. Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số: 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư
2. Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không