• :
  • :

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
Thời hạn giải quyết Trực tiếp 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trực tiếp; Trực tuyến 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ. - Qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận về việc giải thể hợp tác xã.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số: 250/2016/TT-BTC Hợp tác xã Số: 23/2012/QH13 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã Số: 193/2013/NĐ-CP Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã Số: 03/2014/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã Số: 07/2019/TT-BKHĐT
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  • Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết cấp huyện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

  • Bước 2. Xử lý hồ sơ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  • Bước 3. Trả kết quả Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện trả kết quả cho Cá nhân, đại diện hộ gia đình.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Thông báo về việc giải thể hợp tác xã;PHu luc I-13_TT07.2019.docx
- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể hợp tác xã
- Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã
- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã;
- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể.