• :
  • :

Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Lĩnh vực Nội vụ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện UBND cấp huyện (phòng nội vụ)
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện công văn cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; - Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; - Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy đinh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy đinh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. -Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi thông tư 03/2013 TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy đinh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy đinh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ báo cáo về tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa hợp pháp. hồ sơ đầy đủ gửi đến phòng chuyên môn giải quyết
- Bước 2:Phòng nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện theo quy trình lấy ý kiến của cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp huyện có ý kiến bằng văn bản . trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực hôi thì chậm nhất không quá 25 ngày phải có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ: - Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ; - Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội. Báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội; - Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có); - Danh sách dự kiến các ban; - Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội; - Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số lượng hội viên chính thức của hội; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của điều lệ hội và các quy định khác của pháp luật (nếu có); * Hồ sơ báo cáo của đại hội bất thường: - Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường trong đó nêu rõ nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội; - Dự thảo những nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội; - Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội;
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không