• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình phối hợp Triển khai thí điểm chuyển đối số tại UBND huyện Đắk Mil, xã Đắk Lao và Thị trấn Đắk Mil

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông năm 2022 và Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện, cấp xã.

Ngày 04/4/2022 Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil thống nhất ban hành Chương trình phối hợp triển khai thí điểm chuyển đổi số tại Ủy ban nhân dân huyện, xã Đắk Lao và thị trấn Đắk Mil trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2022

Nội dung cụ thể xem ở file đính kèm

 

Nội dung cụ thể xem ở file đính kèm