• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Mil tăng cường triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến

Ngày 31/3/2023, UBND huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 598/UBND-VP , về việc tăng cường triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu:

Các phòng, ban, đơn vị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về nội dung Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý khi thực hiện thủ tục hành chính phải nêu gương đi đầu trong việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nhằm lan toả mạnh mẽ và thay đổi thói quen từ việc nộp hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị thực hiện thành thạo việc tạo lập tài khoản và nộp hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện);  Tổ chức đa dạng hình thức, phương pháp truyền thông để tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức đến người dân, doanh nghiệp về những lợi ích thiết thực khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiêm túc thực hiện cập nhật trạng thái hồ sơ và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nộp qua dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn trên môi trường mạng (tiếp nhận, xử lý, trả kết quả điện tử); thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục của tất cả các thủ tục hành chính còn hiệu lực (đã tiếp nhận và trả kết quả) thuộc phạm vi quản lý ở tất cả các cấp; Chấn chỉnh lại cán bộ, công chức thuộc đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn;  Đối với những hồ sơ trễ hạn thì các cơ quan, đơn vị, địa phươngphải báo cáo giải trình (lý do, nguyên nhân chủ quan hay khách quan, do ai thực hiện và làm rõ trách nhiệm), báo cáo về UBND huyện xem xét, xử lý theo quy định; Chỉ đạo cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp triển khai nghiêm túc việc trực, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến theo lĩnh vực phụ trách; Cử cán bộ đầu mối phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trước ngày thứ 2 hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về UBND huyện.

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện thành lập Tổ hỗ trợ và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyệnđể phân công lịch trực hỗ trợ, hướng dẫn người dânnộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện nghiêm túc việc cử công chức đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện theo Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND huyện Đăk Mil về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyệnĐăk Mil.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện cử công chức đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thủ tục hành chính của đơn vị mình theo quy định.

Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện chủ trì, phối hợp với Văn Phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, Trang thông tin điện tử huyện tăng cường công tác tuyên tuyền như: Tin, bài, phóng sự về hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến,l ợi ích thiết thực khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính để truyền tải thông tin đến người dân, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng và thực hiện.

    UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc lập và gửi hồ sơ qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh; Thành lập Tổ hỗ trợ (gồm lực lượng đoàn thanh niên,Tổ công nghệ cộng đồng...) để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ đối với công chức được cử làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đảm bảo thực hiện đúng tác phong, lề lối, làm việc, đúng thời gian hành chính theo quy định; Theo dõi, đôn dốc, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo chung về tình hình triển khai thực hiện các nội dung trên của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Bích Phương – Chuyên viên VP