• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

 

Anh-tin-bai

 

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” được công bố kèm theo Quyết định này vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” được công bố.\

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông