• :
  • :
Hội nghị Đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Hội nghị Đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị Đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC; đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và đồng chí Phan Bá Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCHC; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil- Đắk Song; Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện.

Trong năm 2021, việc triển khai tổ chức đánh giá cải cách hành chính được UBND huyện tiến hành nghiêm túc, khách quan, chính xác, đảm bảo theo đúng kế hoạch; việc chấm điểm các tiêu chí dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng bảo đảm độ tin cậy cao. So với năm 2020, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của huyện có một số tiêu chí gia tăng về điểm số và thứ hạng như: Cải cách về tài chính công; cải cách về thể chế đạt số điểm tuyệt đối. Tuy nhiên bên cạnh đó, kết quả Chỉ số CCHC của UBND huyện có nhiều hạn chế trong thực hiện CCHC, như: Chưa thực hiện đầy đủ, đa dạng các hình thức tuyên truyền về CCHC; sáng kiến, giải pháp về CCHC chưa đạt yêu cầu; ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC muộn so với quy định; chưa ban hành đầy đủ thư xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC trễ hạn,… Kết quả năm 2021, Chỉ số CCHC huyện Đắk Mil đạt 83,55 điểm, xếp thứ 6 trong tổng số 08 huyện, thành phố; giảm 4,042 điểm và giảm 02 bậc so với năm 2020.

Hình ảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn khắc phục ngay những việc còn hạn chế yếu kém đã chỉ ra. Giao Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; xây dựng quy chế phối hợp giữa các Phòng, ban, đơn vị của huyện với các cơ quan, đơn vị ngành dọc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để đưa Chỉ số CCHC của huyện năm 2022 vươn lên xếp thứ 3 trong số các huyện, thành phố của tỉnh. Đồng thời, đồng chí đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện, xã./.

Nguyễn Văn Nam, Phòng Nội vụ