• :
  • :
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2022), Ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (ngày 04/10/2022)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2022), Ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (ngày 04/10/2022)

Nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Ngày 26/8/2022, UBND huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2022), Ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (ngày 04/10/2022).

Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã yêu cầu Công an huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ trong ngày; chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện, kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật và thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2022), Ngày “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (ngày 04/10/2022);…

Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hướng về địa bàn, hướng về cơ sở, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn huyện; tránh phô trương, hình thức, lãng phí./.

Bùi Quang Thắng, Chuyên viên Văn phòng