• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh trên địa bàn huyện Đắk Mil; triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với nhận thức, trình độ và đáp ứng nhu cầu của người học đối với từng cấp học, trình độ đào tạo và thực tiễn của mỗi khu vực,... Ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Kế hoạch đã đánh giá thực trạng công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Mil; xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối với công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm, công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Nguồn kinh phí thực hiện được lồng ghép các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp các nguồn kinh phí huy động xã hội hóa và nguồn đóng góp, vận động tài trợ hợp pháp khác (nếu có) để đảm bảo thực  hiện kế hoạch.

Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương và yêu cầu công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ  sở giáo dục phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của học sinh trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Tải Kế hoạch tại đây./.

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng