• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2022 và những năm tiếp theo

Nhằm tuyên truyền triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2022 và những năm tiếp theo, nâng cao chỉ số DTI của tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện, để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngày 16/9/2022, UBND huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nội dung tuyên truyền gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch, nội dung triển khai về chuyển đổi số của huyện; những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; (2) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về Chuyển đổi số với Nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành; (3) Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số của cơ quan nhà nước và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng; (4) Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia - 10/10/2022”; ngày chuyển đổi số của tỉnh Đắk Nông ngày 01/11/2022 nội dung, kết quả thực hiện chuyển đổi số cụ thể của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương. Phổ biến những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp triển khai chuyển đổi số hiệu quả; phản ánh hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; lan tỏa những câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số.

Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, UBND huyện yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên với tần suất đăng tải, phát sóng tối thiểu đáp ứng các chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; hình thức tuyên truyền cần thường xuyên được đổi mới, phong phú, thiết thực; phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực./.

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng