• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Mil triển khai Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao

Ngày 16/02/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 - 2025.

 

Theo đó, Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể như sau:

1. Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số gồm 04 nhóm chỉ tiêu với tổng số 25 chỉ tiêu cụ thể: 07 chỉ tiêu Hạ tầng số, 06 chỉ tiêu Chính quyền số, 03 chỉ tiêu Kinh tế số, 09 chỉ tiêu Xã hội số

2. Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số nâng cao gồm 04 nhóm chỉ tiêu với tổng số 16 chỉ tiêu cụ thể: 05 chỉ tiêu Hạ tầng số, 04 chỉ tiêu Chính quyền số, 02 chỉ tiêu Kinh tế số, 05 chỉ tiêu Xã hội số.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Công văn số 257/UBND-VP ngày 17/02/2023, về việc triển khai Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao, nội dung văn bản yêu cầu:

Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan trên cơ sở Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 -2025 và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn; đầu tư trọng điểm để các địa phương hoàn thành chỉ tiêu trong từng năm. Phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn triển khai điều tra, thống kê các thông tin số liệu để tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác triển khai Bộ tiêu chí đánh giá trên địa bàn huyện; Tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho các xã, thị trấn thuộc địa bàn quản lý.

UBND các xã, thị trấn thực hiện điều tra, thống kê các thông tin số liệu để đánh giá, xác định chỉ số chuyển đổi số cấp xã trong phạm vi địa bàn; tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số của xã, thị trấn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin; Cử cán bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc tổ chức điều tra để xác định chỉ số, đánh giá chuyển đổi số của xã, thị trấn./.

Bích Phương – Chuyên viên VP