• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp nắm tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án và công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm 2023

Ngày 29/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil tổ chức cuộc họp nắm tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án và công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lê Văn Hoàng, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực giải phóng mặt bằng của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Lãnh đạo UBND các xã: Đắk Lao, Thuận An, Đức Minh, Đắk Gằn, Đắk R’La, Đắk N’Drót, Đức Mạnh và thị trấn Đắk Mil

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thông qua Báo cáo số 81/BC-BQL, ngày 29/5/2023 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bán đấu giá quyền sử dụng đất đến tháng 5 năm 2023.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng 5 tháng đầu năm 2023,... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, để làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát khắc phục những nội dung tồn tại hạn chế của đơn vị và địa phương mình trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án và bán đấu giá quyền sử dụng đất; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục triển khai các nội dung, ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 09/5/2023, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện liên quan đến thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án và bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Đồng thời, đồng chí Lê Văn Hoàng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

 

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng