• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 16 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khi hợp tác xã chia Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khi hợp tác xã tách Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính Kế hoạch Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc văn phòng UBND huyện. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Thông báo về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh của HTX, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc văn phòng UBND huyện. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính Kế hoạch Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đã có hiệu lực
01 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đã có hiệu lực