Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 433  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
3
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
 
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
4
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
5
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
6
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
7
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
8
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
9
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
10
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
11
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
12
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
13
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
14
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
15
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện: Phòng Tư pháp
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối