Skip Ribbon Commands
Skip to main content
345-BC/HU BC sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 24/12/2015 của Huyện ủy về " Tăng cường sự lãnh đạo đối với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025" (26-10-2018)
Tải file: Tại đây
344-BC/HU Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, 12-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về " Quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, hoàn thành các tiêu chí đô thị đến năm 2020 để thàn lập thị xã Đức Lập và huyện Đắk Mil mới (23-10-2018)
Tải file: Tại đây
1702/UBND-TTr Xử lý sau kết luận thanh tra (22-10-2018)
Tải file: Tại đây
1670/UBND-VP Triển khai thực hiện QĐ số 1045/QĐ-TTg, ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình truyền thông phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (15-10-2018)
Tải file: Tại đây
1666/UBND-VP Chuẩn bị các nội dung làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư: 14h, 15/10/2018 (11-10-2018)
Tải file: Tại đây

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp