Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1670/UBND-VP Triển khai thực hiện QĐ số 1045/QĐ-TTg, ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình truyền thông phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (15-10-2018)
Tải file: Tại đây
1666/UBND-VP Chuẩn bị các nội dung làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư: 14h, 15/10/2018 (11-10-2018)
Tải file: Tại đây
839/QĐ-UBND Quyết định thu hồi Quyết định số 478/QĐ-UBND, ngày 14/6/2018 về thu hồi giấy CNQSD đất hộ ông Đặng Văn Thư (08-10-2018)
Tải file: Tại đây
504/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (05-10-2018)
Tải file: Tại đây
1610/UBND-VP Triển khai thực hiện KH số 431/KH-UBND ngày 17/8/2018 về nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển CNTT-Truyền thông (ICT Index) (04-10-2018)
Tải file: Tại đây

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp