Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự án đầu tư vườn ươm cây giống Dak Farm (22-03-2018)
Dự án đầu tư vườn ươm cây giống Dak Farm   Ngày 14/02/2015, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND, về việc cho Công ty TNHH MTV Dak Farm thuê 46.856,2m2 đất để thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất giống tại Đăk Nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật t...