Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 433  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Lĩnh vực Tư pháp
Xem word online
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Lĩnh vực Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
 
Lĩnh vực Tư pháp
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Lĩnh vực Tư pháp
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Lĩnh vực Tư pháp
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Lĩnh vực Tư pháp
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Lĩnh vực Tư pháp
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực Tư pháp
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực Tư pháp
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Lĩnh vực Tư pháp
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp
Xem word online
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp
Xem word online
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp
Xem word online
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Lĩnh vực Tư pháp
Xem word online
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Lĩnh vực Tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Lĩnh vực Tư pháp
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối