Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Báo cáo công tác đối ngoại năm 2017 và Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2018 (02-11-2017)
Tải file tại đây
BC Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 02-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhân, xử lý, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện (01-11-2017)
Tải file tại đây
Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản chương trình kiến cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 và năm 2016 (31-10-2017)
Tải file tại đây
BC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí (25-10-2017)
Báo cáo số 246-BC/HU ngày 19/10/2017 của Huyện ủy Đăk Mil
Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đăk Mil đến năm 2030 (19-10-2017)
Tải file tại đây

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp