Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Thông báo thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp: Hồ Quang Bình
Nội dung
Ngày bắt đầu 12/11/2018
Ngày kết thúc //
Đơn vị thông báo