Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Thông báo thu hồi đất xây dựng CT: Hồ Núi lửa, xã Thuận an, huyện Đăk mil (hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)
Nội dung
Ngày bắt đầu 04/10/2018
Ngày kết thúc //
Đơn vị thông báo