Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiêu đề Thông báo không thu hồi giấy CNQSDĐ số BB425948, thửa đất số 920, tờ bản đồ số 3 (bản đồ thị trấn)
Nội dung
Ngày bắt đầu 28/08/2018
Ngày kết thúc //
Đơn vị thông báo