UBND Huyện Đắk Mil ban hành Quyết định triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện. (26/02/2021)
Với mục đích nhằm triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Chương trình, các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021; Luật Hòa giải ở cơ sở; quy định của pháp luật về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.

Hình ảnh minh họa

         Ngày 22/01/2021, UBND huyện Đắk Mil đã ban hành Quyết định số 95/Đ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện sẽ tập trung thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm đó là nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

       - Đối với nhiệm vụ PBGDPL, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quán triệt, chỉ đạo thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020 và 2021, các quy định hiện hành liên quan đến lĩnh vực, ngành quản lý, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, thủ tục hành chính…

       Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL. Ngoài ra, UBND huyện đã giao phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng  Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo, thực hiện các hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và mục tiêu giáo dục, ngành nghề đào tạo. Đáng chú ý là năm 2021, UBND huyện sẽ tổ chức triển khai cuộc thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi”.

      Ngoài các hoạt động này, nhiệm vụ PBGDPL năm 2021 còn tập trung vào các hoạt động như: Chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021; rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tiếp tục triển khai, thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch, nhiệm vụ về PBGDPL bảo đảm thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

     - Về nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, UBND huyện giao Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường theo dõi, kiểm tra và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương rà soát, củng cố tổ hòa giải, hòa giải viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương; tăng cường các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ này…

    - Riêng nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngoài việc tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

     UBND huyện còn giao các địa phương thực hiện các giải pháp xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, chấm điểm, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công khai kết quả đánh giá, công nhận và đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các đơn vị cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

    Để tổ chức thực hiện Quyết định này, UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này; đồng thời, yêu cầu UBND cấp xã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 trên địa bàn quản lý; phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được xác định trong Kế hoạch này./.

Bích Phương - Chuyên viên VP

Lượt xem:  28 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091