Đắk Mil ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 (27/11/2020)
Ngày 23/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030. Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trợ giúp người khuyết tật; Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội trên tất cả các lĩnh vực.

           Theo đó, các hoạt động chính được triển khai, cụ thể như: Trợ giúp y tế; Trợ giúp giáo dục; Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế; Trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao; Trợ giúp phụ nữ khuyết tật; Hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cộng đồng; Nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá.

           Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (là cơ quan thường trực)  chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; Tổ chức rà soát thực trạng người khuyết tật trên địa bàn huyện làm căn cứ tham mưu đề xuất, bổ sung hoàn thiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật; Hàng năm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện báo cáo UBND huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh theo quy định.

 

Bich Phương -Chuyên viên VP

Lượt xem:  54 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091