Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 (17/04/2020)
Ngày 13/4/2020, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đắk Mil đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-BCĐCCHC về kế hoạch hoạt động năm 2020.

         Với mục đích nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đắk Mil trên từng lĩnh vực của công tác cải cách hành chính; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; Đẩy mạnh các biện pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số của tỉnh, huyện năm 2020 gồm: Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT INDEX), Chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Trong đó yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 và giai đoạn tiếp theo toàn diện, hiệu quả; Triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của huyện năm 2020;  Các thành viên ban chỉ đạo căn cứ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; Xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo và sự phối hợp của Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan trong quá trình thực hiện; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được phân công.

            Về nhiệm vụ cụ thể giao cho các phòng ban, đơn vị thực hiện, phân rõ 06 nội dung như: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính; cải cách hành chính công.

 

Bích Phương - VP HĐND&UBND huyện

Lượt xem:  48 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091