Đắk Mil tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 (17/01/2020)
Ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Đắk Mil năm 2020.

           Nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phát huy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc giám sát đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; tăng cường sự hiểu biết về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của huyện; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền kịp thời về nhiệm vụ, kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020.

          Với nội dung tuyên truyền: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác cải cách hành chính; vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; các biện pháp giải pháp nhằm góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi xảy ra tình trạng giải quyết sai sót, quá hạn trên địa bàn huyện.

           Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ bằng nhiều hình thức phù hợp, cụ thể như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn; đăng tải nội dung tuyên truyền lên Trang thông tin điện tử của huyện; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng các nội dung chuyên đề về công tác cải cách hành chính; tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn với nhân dân trên địa bàn; xây dựng pano, áp phích, băng rôn; tuyên truyền qua các Hội thi, Cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính...

 

Bích Phương - Chuyên viên VP

Lượt xem:  61 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
140,627
Trong ngày: 33
Trong tháng: 2,918
Trong năm: 62,091